คุณเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ประธานกรรมการ
คุณเขมรัฐ เดชสิงห์
รองประธานกรรมการ
คุณพิศมัย ชวตานนท์
รองประธานกรรมการ
คุณฉวีพร แจ่มแสง
เหรัญญิก
คุณรัชฎา แมคเลน
เลขานุการ
คุณวรชัย ฐาปนกุลศักดิ์
กรรมการ
คุณปวริศร์ ธัญธนกุล
กรรมการ
คุณน้ำทิพย์ โพธิสัตย์
กรรมการ
รศ.ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
กรรมการ
คุณประมาณ ภิญโญพรพานิชย์
กรรมการ
คุณกิตติ ศรีสวัสดิ์พงษ์
กรรมการ
คุณธีรวัฒน์ นนตระอุดร
กรรมการ